Vedtekter for stiftelsen Norsk Motorhistorisk Senter vedtatt i generalforsamling i Motorhistorisk Klubb Drammen 05.02.2018 og i Kommunestyret i Øvre Eiker kommune 21.02.2018

§1 Formål

Stiftelsen Norsk motorhistorisk senter har som formål å være et kulturverksted for bevaring av, forståelse for, og kunnskap om motorhistoriske kjøretøy og de tidsbilder som knytter seg til disse.

Stiftelsen Norsk motorhistorisk senter skal være lokalisert i Øvre Eiker kommune.

§2 Styre

Styret skal bestå av fire representanter. To representanter skal være valgt av Øvre Eiker kommunestyre, eller den kommunestyret bemyndiger. To representanter skal være leder og nestleder i Motorhistorisk Klubb Drammen, eller utpekt av disse.

Styreleder velges av og blant representantene fra Motorhistorisk Klubb Drammen.

Styret er beslutningsdyktig når minst 3 av medlemmene er tilstede. Ved stemmelikhet er styreleders stemme avgjørende. Styret kan invitere andre til å ta del i møtene med tale- og forslagsrett, men uten stemmerett.

§3  Grunnkapital

Stiftelsens grunnkapital består av en kiosk med fast inventar, til en stipulert verdi av kr 100.000,-.

§4 Retningslinjer for stiftelsens virksomhet

Styret vedtar nærmere retningslinjer for Stiftelsens virksomhet, og kan endre disse.

§ 5 Forholdet til annet regelverk

Stiftelsen er undergitt de bestemmelser som til en hver tid gjelder for stiftelser med ideelt formål.

§ 6 Årsberetning og regnskap

Styret skal avgi årsberetning og revidert regnskap. Disse skal sendes Øvre Eiker kommune og Motorhistorisk Klubb Drammen til orientering.

§ 7 Oppløsning

Ved en avvikling av stiftelsen, skal stiftelsens disponible midler og gjenstander overføres til en ideell virksomhet med beslektet formål i Øvre Eiker kommune.

 

Til stiftelsens vedtekter §4 Retningslinjer for Stiftelsen Norsk Motorhistorisk Senter.

Drift ev sentret dekket av inntekter fra drift og eventuelle bevilgninger fra det offentlige og gaver. Det forutsettes at det årlig avsettes et beløp til oppbygging av egenkapital. Sentret driver ikke forretningsvirksomhet. Utleieinntekter og inntekter fra arrangementer i anlegget skal i sin helhet komme anlegget til gode.

  •  Sentret skal være et treffsted for motorhistorisk interesserte i Østlandsregionen og et møtested for motorhistoriske merkeklubber
  •  Sentret skal være åpen for arrangementer i tråd med sentrets formål
  •  Senteret skal tilby utstilling og lagring av restaurerte kjøretøyer og restaureringsobjekter.
  •  Sentret skal gi verkstedmuligheter og møtelokaliteter for mennesker med veterankjøretøyer som hobby. Ungdom skal under kyndig veiledning gis mulighet til å «mekke».
  • Opplevelsessenter med tidsbilder fra 50-60-tallet med hovedvekt på de velferdsdrømmene folk flest hadde på denne tida. Utstillinger med gjenstander, musikk og bilder, som formidler et tilbakeblikk på en epoke som representerte velferdsgjennombruddet i det norske samfunn.
  • De små gleders vei. (Utviklet i et samarbeid Kulturetaten i Øver Eiker kommune) Stiftelsen og medlemmer av Motorhistorisk Klubb Drammen stiller kjøretøyer til rådighet etter avtale til transport. 
  • NAF Drammen og Opland har rettigheter knyttet til drift av et trafikkopplæringssenter for barn og leierettigheter i møtelokalene i «Treern».

 

 

 

 

 

 

 

Motorhistorisk Klubb Drammen
E: post@mhkd.no

Kontaktinfo:

E: post@mhkd.no

Postadresse:

Postboks 2193
3003 Drammen

Nyttige lenker: