SØK      

Leie av verksted/smørehall

Kontaktperson Steinar Ludvigsen, tlf 99586493       steinar.ludvigsen@mhkd.no

 

Regler for leie og bruk av verkstedsplass.

 

  1. Leie av verksted og utlevering av nøkler avtales med kontaktperson i klubben.
  2. De som har leid lokalet skriver navn og tidspunkt på liste hver gang man ankommer lokalet og signeres ut når man drar for kvelden. Dette for at vi skal ha en oversikt over hvem som har vært i lokalet til en hver tid.
  3. Før man drar for kvelden skal alle deler, verktøy osv ryddes bort og gulvet skal kostes. Verkstedet skal være i samme stand når du drar som det var når du kom.
  4. Ved bruk av slipeutstyr/Rondel skal avsug benyttes.
  5. Ved lakkering osv skal det dekkes til slik at lakkstøv ikke kommer på andre biler og/eller utstyr/bygg. Lakkering på bukken er ikke tillatt.
  6. Røyking er ikke tillatt.
  7. Håndvask skal gjøres i vasken på verkstedet, ikke i vasken på toalettet.
  8. Brudd på disse bestemmelsene vil i ytterste konsekvens føre til at leieforholdet opphører umiddelbart.

Drammen 26.mai 2009

Styret i Motorhistorisk Klubb Drammen

Vi har fullt operativ dreiebenk. Denne kan benyttes av personer som kan framvise dokumentasjon for at de er kvalifiserte.

Leie av lagerplass

 

Kontaktpersoner:

Arnt Ivar Lund              Tlf 93418559            arnt.ivar.lund@mhkd.no

 

 

 

1. Leieperioden er fra 01.10 til 30.09 påfølgende år.

2. Leieprisen er kr 1.500 pr bil pr år. Dersom kjøretøyet overskrider normal lengde for bil (5 meter) er leieprisen kr 2.100 pr bil pr år. For busser og lastebiler er    leieprisen kr 4.000 pr kjøretøy pr år. For leietakere som ikke er medlem i Motorhistorisk Klubb Drammen eller andre klubber med tilknytning til Norsk Motorhistorisk senter er leieprisene kr 500 høyere pr år.

3. Hver leietaker kan om mulig leie inntil 2 plasser for kjøretøy under 5 meter hver, eventuelt 1 plass for kjøretøy over 5 meter Dersom det er ledige plasser etter normal fordeling, jfr pkt 4 og 5, kan det søkes om ytterligere plasser.

4. Søknad om plassleie sendes styret v/plassansvarlig innen 01.08.

5. Uavhengig av pkt 4 har de som har leid plass foregående år fortrinnsrett på plassleie. Styret v/plassansvarlig må i så tilfelle varsles før 01.08 dersom plassen ønskes leid inneværende år. Dersom styret ikke er varslet innen fristen vil plassen bli tildelt nestemann på ventelisten.

6. Faktura for ett års leie sendes ut forskuddsvis av klubben i juni. Denne giroen har forfall 1. august. Betaling innen forfall gjelder da som bekreftelse av leie neste sesong. Faktura til nye leietakere sendes ut fortløpende og har 1 måneds forfall.

7. Dersom leie ikke blir betalt ihht pkt 6 vil vedkommende i ytterste konsekvens ikke ha mulighet til å leie plass i lokalene senere år. Dersom leie ikke betales etter 2 purringer vil bilen bli flyttet ut av anlegget for eiers regning.

8. Bilene plasseres til lagring fortrinnsvis i løpet av de 2 første lørdagene i oktober. Andre tidspunkt for plassering må i tilfelle avtales med ett medlem av Burudkomiteen. Dette må også tilpasses tidspunkter da disse allerede er på anlegget, for eksempel i forbindelse med onsdagstreffene.

9. Ubenyttede plasser vil bli fakturert dersom det ikke blir mulig å leie ut plassen til andre.

10. Den til en hver tid gjeldende venteliste for leie av plass vil tilgjengelig på Burud.

11. Hovedstrømsbryter skal være skrudd av eller batteriet frakoblet på annen måte på biler som står til lagring.

12.Bilene skal være ulåste og mulig å flytte til en hver tid.

13. Alle leietakere kan bli pålagt 1 dugnad i året av styret. Dugnadslister settes opp ihht leietakerlister. Dersom dagen leietaker er satt opp til dugnad ikke passer er det leietakers ansvar å bytte denne med en annen leietaker. Kr 500 vil bli fakturert dersom leietaker eller erstatter ikke møter opp.

 

Dette er de nåværende leiebetingelsene. Endringer/tilpassninger i disse vil kunne komme. Disse vil i så fall bli varslet i Motorhistorikeren og ved oppslag på Burud.

Drammen 1. juni 2015

Styret i Motorhistorikk Klubb Drammen

 

Dugnadsgruppe 1

Besørger vedlikehold av klubbens kjøretøyer, bygningsmessige arbeider og anleggsgartnervirksomhet

Odd Runar Holm   (avbildet) Tlf 99251011

Asle Wang              Tlf 98220266            asle.wang@mhkd.no

Dugnadsgruppe 2

Vi trenger et dugnadslag som kan ta ansvaret sommervedlikehold av utearealene. 

Hvem tar dette? Meld deg for klubben du som kan bidra.

Dugnadsgruppe 3

Vi trenger en dugnadsgruppe som kan ta ansvar for vedlikehold og utbedringer av bygningsmassen.

Hvem blir det? Meld deg for klubben du som kan tenke deg å være med.

Pølsebua

Motorhistorisk Klubb Drammen
E: post@mhkd.no

Kontaktinfo:

E: post@mhkd.no

Postadresse:

Postboks 2193
3003 Drammen

Nyttige lenker: