Motorhistorisk Klubb Drammen (MHKD) i Stiftelsen Norsk Motorhistorisk Senter (NMS)

MHKD fattet i ekstraordinær generalforsamling 5. februar 2018 følgende enstemmige vedtak:

«Motorhistorisk Klubb Drammen oppretter sammen med Øvre Eiker kommune stiftelsen Norsk Motorhistorisk senter i tråd med vedlagte stiftelsesdokument.»

Stiftelsens formål er grunnlaget.

En stiftelse er en formuesverdi (penger, eiendom, aksjer, eiendeler) som ved testament, gave eller annen rettslig disposisjon blir stilt selvstendig til rådighet for et bestemt formål av ideell, humanitær, sosial eller annen art.

NMS har følgende formål: §1 Formål

Stiftelsen Norsk Motorhistorisk senter, lokalisert i Øvre Eiker kommune, har som formål å være et kulturverksted for bevaring av, forståelse for, og kunnskap om motorhistoriske kjøretøy og de tidsbilder som knytter seg til disse.

Dette formål ble lagt til grund da Øvre Eiker kommunestyre 21. februar 2018 fattet vedtak om opprettelsen av stiftelsen og intensjonen om overføring av eiendommen:

 

Øvre Eiker kommune oppretter sammen med Norsk Motorhistorisk Klubb Drammen stiftelsen Norsk motorhistorisk senter i tråd med vedlagte stiftelsesdokument.

Kommunestyret ber Rådmannen foreslå gavesalg av eiendommen som i dag brukes av Norsk Motorhistorisk Senter til stiftelsen, når opprettelse av stiftelsen er godkjent av Stiftelsestilsynet.

 

Begrunnelse

Norsk Motorhistorisk Senter er en vellykket kulturinstitusjon i Øvre Eiker kommune. Senteret bør organiseres som en stiftelse, for å sikre at det består til beste for sine brukere og for innbyggerne i Øvre Eiker.

Kjernen i stiftelsesbegrepet - det som skiller stiftelser fra andre rettsdannelser - er at formuen må være stilt selvstendig til rådighet for formålet. Det betyr at den som gir en formuesverdi til en stiftelse ikke lenger har rådighet over det som er overført til stiftelsen.

En stiftelse har ingen eiere eller medlemmer - og dermed heller ingen generalforsamling. Styret er stiftelsens bestemmende organ.

Stiftelsestilsynet fører tilsyn og kontroll og skal påse at forvaltningen av stiftelsene skjer i samsvar med stiftelsens vedtekter og stiftelsesloven.

Styre NMS Vedtektene §2:

To representanter valgt av Øvre Eiker kommunestyre, eller den kommunestyre bemyndiger

To representanter valgt av Motorhistorisk Klubb Drammen.  Leder og nestleder i klubben eller representanter utpekt av disse. Representantene fra klubben utpeker styreleder.

Styret er beslutningsdyktig når minst 2/3 av medlemmene er tilstede. Ved stemmelikhet er styreledersleders stemme avgjørende. Styret kan knytte til seg konsultative medlemmer etter behov uten stemmerett.

 

§4 Retningslinjer for stiftelsens virksomhet

Styret vedtar nærmere retningslinjer for Stiftelsens virksomhet, og kan endre disse.

Gjeldende retningslinjer:

 •  Sentret skal være et treffsted for motorhistorisk interesserte i Østlandsregionen og et møtested for motorhistoriske merkeklubber
 • Sentret skal være åpen for arrangementer i tråd med sentrets formål
 • Senteret skal tilby utstilling og lagring av restaurerte kjøretøyer og restaureringsobjekter.
 • Sentret skal gi verkstedmuligheter og møtelokaliteter for mennesker med veterankjøretøyer som hobby. Ungdom skal under kyndig veiledning gis mulighet til å «mekke».
 • Opplevelsessenter med tidsbilder fra 50-60-tallet med hovedvekt på de velferdsdrømmene folk flest hadde på denne tida. Utstillinger med gjenstander, musikk og bilder, som formidler et tilbakeblikk på en epoke som representerte velferdsgjennombruddet i det norske samfunn.
 • De små gleders vei. (Utviklet i et samarbeid Kulturetaten i Øver Eiker kommune) Stiftelsen og medlemmer av Motorhistorisk Klubb Drammen stiller kjøretøyer til rådighet etter avtale til transport. 
 • NAF Drammen og Opland har rettigheter knyttet til drift av et trafikkopplæringssenter for barn og leierettigheter i møtelokalene i «Treern».
 •  

Samarbeidet mellom NMS og MHKD knyttet til driften av sentret

Driftsmodellen for NMS er basert på stor frivillig innsats, dugnad fra MHKD medlemmer. Dette er avgjørende for en bærekraftig videreføring av driften. Det bør i denne sammenheng være ønskelig at styret i MHKD, i forkant av møtene i stiftelsens styre, fremmer aktuelle saker som grunnlag for behandling i stiftelsens styre.

Årshjulet for møter i stiftelsen NMS:

Møte Januar

 • Summere opp foregående års aktiviteter og status økonomi ved årsskiftet.
 • Vurdere inntekter som grunnlag for aktiviteter i det kommende år.

Møte mars

Behandle:

 • Styrets beretning og regnskap for foregående år
 • Handlingsplan og arbeidsbudsjett for kommende år
 • Ramme og begrunnelse for søknad om kommunale kulturpenger

Møte juni

 • Status drift.
 • Eventuelle justeringer i handlingsplan

Møte september

 • Status drift
 •  Høst/vinter aktiviteter. Vedlikehold, opprustning av anlegget, utleie.
Motorhistorisk Klubb Drammen
E: post@mhkd.no

Kontaktinfo:

E: post@mhkd.no

Postadresse:

Postboks 2193
3003 Drammen

Nyttige lenker: