Vår historie

 

 

Motorhistorisk Klubb Drammen ble stiftet 18. oktober 1972, og i løpet av disse årene har klubbens medlemstall økt fra 12 stk til omkring 400.

Det startet med Tore Ødegaard, Øivind Langeland og Mads Jostad som møttes nesten hver fredag på “Saga” på Åskollen i Drammen. Disse møtene ble kjent i miljøet og andre veteranbilentusiaster begynte også å stikke innom. Mulighetene for å få dannet en klubb ble vurdert og det ble derfor besluttet å innkalle til et møte for å lodde stemningen. Innkallingen skjedde via “jungeltelegrafen” og det første møte i klubbens historie var 18. oktober 1972.
Dette ble det grunnleggende møte for den klubben vi har i dag og det var 12 stk som var med å stiftet klubben.

Disse var:

Tom Becker, Martin Giljamse, Mads Jostad, Øyvind Jørgensen, Øivind Langeland, Ragnar Myhre,
Leif Petersen, Knut Røed, Finn Torgersen, Øyvind Viker, Jan Tore Woldstad og Tore Ødegard.

Interessen for eldre biler og motorsykler er stadig stigene, og et aktivt og hyggelig klubbmiljø er et viktig bidrag til vår gode utvikling. Et annet viktig element i vår klubb er å kunne være en link mellom generasjonene, slik at våre yngre, kanskje noe uerfarende medlemmer kan få med seg de positive erfaringene fra eldre medlemmer.
Vi legger stor vekt på å tilpasse oss de ulike alderstrinn og det er heller ingen hindring om kjøretøyet ennå ikke er anskaffet. Du kan være medlem uten å eie eget kjøretøy.

Et tilbakeblikk

                   Motorhistorisk Klubb - Drammen 1972 - 2012

                                                         

 

                         I forbindelse med Klubbens 15 års jubileum , ble det utgitt en bok som het følgende "Motorhistorisk Klubb Drammen 1972 -1987, en kavalkade i ord og bilder fra klubbens første 15 år.Har i forbindelse med at klubben runder 40 år i år, tillatt med å sakse litt fra denne boken om hvordan det hele startet.

 

På "Saga" på Åskollen ble grunnlaget lagt for det som siden ble Motorhistorisk Klubb Drammen.

På Saga hadde Tore Ødegaard innredet verksted for reparasjon og lakkering av biler.I et  stort tilstøtende rom hadde Øivind Langeland leid plass for for restaurering av Øivind Vikers Chevrolet 1933.Utenfor i terenget var det fullt av eldre biler, og inne var atomsfæren  slik at en følte seg hensatt til tretti-åra .Der sto , foruten Chevrolet`en, Tore`s  Ford A 1930, litt senerer kom i tillegg hans Plymouth 1934, og i et hjørne lå en demontert Gnome et Rhone motorsykkel.Midt i rommet sto et gammelt bord med støpejernssokkel, og rundt det var det plassert for lengst utrangerte melkefkaskekasser fra Drammen Meieri, og som gjorde tjenesten som stoler. I dette interiør hadde vi møte nesten hver fredag sommeren og høsten 1972.Faste møtedeltagere var alltid de samme , nemlig Tore Ødegaard, Øivind Langeland og undertegnede Mads Jostad, mens Elling Henriksen var påpasselig kaffekoker. Tore, Øivind og  jeg Mads hadde funnet hverandre fordi vi alle var interessert i gamle kjøretøy, og fordi vi hadde sammenfallende oppfatning om at et veterankjøretøy miljø best kunne ivaretas på det lokale plan.På denne tiden var det flere veteranbilentusiaster i Drammen og omegn, som allerede var medlemmer i NVK og NAMK, men den gjengse oppfatning var at disse medlemsskap var nyttige - men utilstrekkelig bl.a. på gund av avstander.Vi mente det var behov for å treffes lett og ofte.Etter hvert som vårt fredagsforum ble kjent, stakk en og annen innom, og jeg husker vi hadde besøk flere ganger av Arild Karlsen, Gunnar Kristiansen øg Øivind Viker.Besøk av andre forekom også fra tid til annen.

På Saga vurderte vi mulighetene for å få dannet en klubb for interesserte i Drammens- området.Vi forhastet oss ikke, og innhentet råd hos de vi kom i kontakt med, blant andre Ingar Evensen og Finn Torgersen, som allerede var etablert i miljøet.Omsider vedtok vi å innkalle til et møte, der alle interesserte kunne komme.Bekjengjørelsen av møte skjedde via jeungeltelegrafprinsippet.Første møte ble berammet til 18 oktober 1972, og møtested var Glassverkets Idrettsforening klubbhus på Åskollen.

                        

                 Sitat fra Gammelbilposten  nr 1 november 1972   

 

                   På dette grunleggende møte deltok følgende

 

                               Tom Becker            Drammen

                               Martin Giljams       Vestfosseen

                               Mads Jostad            Svelvik

                               Øyvind Jørgensen   Drammen

                               Øivind Langeland   Drammen

                               Ragnar Myhre         Svelvik

                               Leif Pettersen          Krokstadelva

                               Knut Røed               Drammen

                               Finn Torgeresn        Mjøndalen

                               Øivind Viker           Drammen

                               Jan Tore Wolstad    Hokksund

                               Tore Ødegaard        Drammen

 

På dette møtet bestemte vi oss for å gå skrittvis fram , og å avholde regelmessige møter fremover.Valg av styre ble utsatt inntil vi vi fikk brakt interessen på det rene, og inntil videre skulle initiativtakerne fungerer som et arbeidsutvalg, med Mads Jostad som møteleder, Øivind Langeland som sekretær og redaktør av Gammelbilposten, og Tore Ødegaard som kaserer.

Hade vi hatt betenkeligheter med hensyn til oppslutning , ble disse straks gjort til skamme. Allerede på andre møte var antall frmmøtte fordoblet, og på de neste møtene var vi ca. 40 stk. Plassforholdene begynte allerede å bli kritisk.Det hele fungerte bra, med gode programinnslag film og lysbilder.Dessuten var det hver gang spleis på kaffe boller og wienerbrød.Elling var trofast kjøkkensliter, noe habn fortsattte med i lang tid fremover.Øivind Langeland var en pålitelig ugiver av Gammelbilposten på hvert møte.Dessuten var det ofte gjester utnbys fra i starten.Tydeligvis hadde ryktet om vår aktivitet spredd seg vidt og fort.Jeg kan huske at vi hadde "observatorer" til stede fra både NVK, NAMK, og gammelbilklubben på Jessheim.

Møtevirksomheten utover i 1973 fulgte stort sette samme mønster. I sommermånedene var det flere gode løp og populære utflukter med god oppslutning.

På første høstmøte hevet det seg sterke røster for å avholde generalforsamling med valg.

Arbeidsutvalgetfikk i oppdrag å fungere også som valgkomite.

Til dette møte var det tidligere bedt om å få innsendt forslag til klubbnavn.Det viste seg at et forslag pekte seg klart ut og fikk hekle 70% av stemmene.Navnet ble altså 

Motorhistorisk Klubb, og vårt snart ettårige bestående med det provisoriske navn Gammelbilklubben hører dermed historien til. Som de fleste vet , fikk klubbnavnet siden tilføyelsen Drammen.

 

 

Generalforsamlingen ble avholdt  3 oktober, og arbeidsutvalgets forsalg til styre ble enstemmig vedtatt.

Klubbens første valgte styre, fikk denne sammensetningen.

 

 

                       Formann                : Alf Bryhn

                       Nestformann          : Per Gran-Henriksen.

                       Sekretær                 : Bjørn Sand

                       Kasserer                 : Tore Ødegaard

                      Styremedlemmer    : Gunnar Kristiansen

                                                      : Ingar Evensen

Fra venstre: Tore Ødegaard (død), Bjørn Sand, Ingar Evensen (død), Per Gran-Henriksen, Alf Bryhn (død) og Gunnar Kristiansen.

Dermed kunne arbeidsutvalget takke for seg, etter å ha fungert ca. ett år

En spennende og interessant til i klubbens historie var dermed til ende, og det var med glede undertegnede, på vegne av arbeidsutvalget , kunne ønske den nye formannen og styret lykke til med arbeidet fremover.

 

                                                                                     Mads Jostad 

Fra Burudmoen garasjeanlegg til Norsk Motorhistorisk Senter. Et lite eventyr for ivaretakelse av perioden da Norge kom på hjul

Historien bak sentrets tilblivelse og utvikling.

Bakrunn for sentret
Våren 2007 presenterte rådmann Jostein Barstad i Øvre Eiker kommune en skisse til et prosjekt med arbeidstittel:
”Drømmen om hjulet” Et opplevelsessenter for 50-60-talls nostalgi med hovedvekt på de velferdsdrømmene folk flest hadde på denne tida. Sentralt i disse drømmene var det en kan kalle demokratiseringen av bilismen.  Bilen ble etterhvert det verktøyet som skulle virkeliggjøre mange menneskers drømmer – om mobilitet og frihet.
Et delprosjekt i dette var å lage et miljø for veteranbilinteresserte i regionen.  Opplevelsessenteret skal tilby presentasjon/lagring, av kjøretøyer, verkstedmuligheter og møtelokaliteter for mennesker med veterankjøretøyer som hobby. Dette miljøet forutsettes også å være en av de ressursene som opplevelsessenteret kan dra veksler på.
”De små gleders vei”. 
Hovedinnholdet i denne delen av  prosjektet er å skape opplevelser gjennom kulturlandskapet i Bingen . Det skal lages en reiserute fra Skotselv  gjennom Bingen , ev, til Sigdal/Flesberg hvor en kan oppleve kvalitetene i dette landskaper gjennom ulike stoppesteder hvor en kan bade, ha en liten picnic,  ligge i ei blomstereng å se skyene drive over himmelen, besøke et gårdstun , i det hele tatt – ”leve sakte”.  
I samarbeid med grunneierne skal det etableres muligheter for de ”små”  opplevelsene , gjerne med ren referanse til 50/60 tallet hvor livet fløt stillere.

Klubbens innvolvering
På et medlemsmøte i Motorhistorisk klubb Drammen våren 2007 ble prosjektet presentert av Erik Dalheim på vegne av Øvre Eiker kommune. Da med en forespørsel om deltakelse. Dette fikk klubbens tilslutning og en fruktbar prosess for utvikling av prosjektet startet opp.

Størrelsen på senteret ved oppstart.

  1. Arealet er på 11 mål med 3 store garsjebygg, verkstedbygg m/spiserom og 2 kontorbygg. Garsjebyggene er oppført i 1954 på betongfundament. Bygg A er på 730 m2, bygg B på 768 og bygg C på 537 m2. I C-bygget er det innredet lagerdepoer med trapp opp til fellesrom på ca. 145 m2.

Hele arealet er inngjerdet.

Samarbeidet med kommunen ble første gang formalisert i vedtak i kommunestyret 19.09.07. I dag har klubben en samarbeidsavtale vedtatt av Øvre Eiker kommunestyre med virkning frem til 20.april 2019.

Mål med prosjektet:
- Fremme bevaring av, forståelse for og kunnskap om motorhistoriske kjøretøy og de tidsbilder som knytter seg til disse.
- Etablere et opplevelsessenter med universell tilgjengelighet.
- ”Drømmen og hjulet” Perioden fra 1950 og gjennom 60 tallet, gav mange tilgang til mopeder, motorsykler og privatbiler. Denne epoke skal vies spesiell oppmerksomhet.
- Delta med kjøretøyer på ”De små gleders vei”.

 

Samarbeidsavtalen mellom Øvre Eiker kommune og Motorhistorisk klubb-Drammen bygger på følgende forutsetninger: 

- Øvre Eiker kommune stiller anlegget på Burud til disposisjon for prosjektets formål. Som eier av området har kommunen ansvar for prosjektets økonomi i en etableringsfase.

 - Kommunen vil bidra til at anlegget tilpasses den bruk prosjektet krever.
 - Motorhistorisk klubb-Drammen tar på seg ansvar for utvikling og drifting av anlegget i tråd   med prosjektets formål.
 - Klubben har ansvar for utleie av bygninger og arealer.

 - Utleieinntekter og inntekter fra eventuelle arrangementer i anlegget skal i sin helhet komme anlegget til gode.
- Klubben gis rett til å disponere 25 % av inntektene i anlegget. Bruken av inntekter ut over dette skal avtales med kommunen.
- Det etableres ei styringsgruppe med 2 representanter fra Motorhistorisk klubb – Drammen og 2 fra Øvre Eiker kommune.
- Det forutsettes at det etableres et revisorbekreftet regnskap for prosjektet. Regnskapsrapportering avtales mellom partene. 

- Motorhistorisk klubb – Drammen medvirker til opprettelse av opplevelsessenter og               opplevelsestilbud på ”De små gleders veg” innenfor de ressurser klubben rår over.

Prosjektets drift.
Samarbeidet mellom Motorhistorisk klubb – Drammen og Øver Eiker kommune ivaretas av Styringsgruppen. Gruppen har i dag følgende medlemmer:
Fra Øvre Eiker kommune: Terje Kristiansen, Tone Sørensen med Erik Dalheim som koordinator.
Fra Motorhistorisk klubb – Drammen: Jan Roger Sand Olsen og Arnt Ivar Lund

Styringsgruppen rapporterer til Øvre Eiker kommune ved rådmann Øyvind Hvidsten

Den daglige drift av sentret ivaretas av klubbens medlemmer. Dugnadsinnsatsen fra medlemmene inn i sentrets utvikling /drift ble i 2011 referert til ca 4000 timer pluss div utstyr, materialer.

                                                                                                        

 

                                                                                                                                                             Erik Dalheim

Motorhistorisk Klubb Drammen
E: post@mhkd.no

Kontaktinfo:

E: post@mhkd.no

Postadresse:

Postboks 2193
3003 Drammen

Nyttige lenker: