Hva er Norsk Motorhistorisk Senter, hvordan drives det og etter hvilke retningslinjer.

Eiendommen som huser Norsk Motorhistorisk Senter eies av Øvre Eiker kommune. Utviklingen av sentret startet ved at det den 17.10.2007 ble inngått en intensjonsavtale med Motorhistorisk klubb Drammen om utvikling av sentret med formål:

 - Fremme bevaring av, forståelse for og kunnskap om motorhistoriske kjøretøy og de

tidsbilder som knytter seg til disse.

- Etablere et opplevelsessenter med universell tilgjengelighet.

- ”Drømmen og hjulet” Perioden fra 1950 og gjennom 60 tallet, gav mange tilgang til

mopeder, motorsykler og privatbiler. Denne epoke skal vies spesiell oppmerksomhet.

- Delta med kjøretøyer på ”De små gleders vei”.

 

Sentret drives i dag etter følgende samarbeidsavtale som i 2009 ble forlenget med 10 år til 20. april 2019 (Kommentarer i parentes er tillegg til avtaleteksten):

 

- Øvre Eiker kommune stiller anlegget på Burud til disposisjon for prosjektets formål. Som

eier av området har kommunen ansvar for prosjektets økonomi i en etableringsfase. (Øvre Eiker kommune og Buskerud fylke har i denne sammenheng bidratt med nær 2,5 mil kr, i tillegg er anlegget stilt til disposisjon uten leiekostnader)

- Kommunen vil bidra til at anlegget tilpasses den bruk prosjektet krever. (I denne sammenheng kan det sist vises til sist opparbeidelse av nye parkeringsplasser)

- Det etableres ei styringsgruppe med 2 representanter fra Motorhistorisk klubb – Drammen

og 2 fra Øvre Eiker kommune. (Styringsgruppen består av fra Motorhistorisk klubb: leder Jan Roger Sand Olsen og nestleder Arnt Ivar Lund. Fra Øvre Eiker kommune: Seksjonsleder teknisk seksjon Frode Bolstad og seksjonsleder kultursektoren Liva Aronsen. Erik Dalheim er sekretær og koordinator mellom klubben og kommunen.)

- Motorhistorisk klubb-Drammen tar på seg ansvar for utvikling og drifting av anlegget i tråd

med prosjektets formål.

- Klubben har ansvar for utleie av bygninger og arealer.

- Utleieinntekter og inntekter fra eventuelle arrangementer i anlegget skal i sin helhet komme anlegget til gode. (Sentrets inntekter kommer i dag fra kiosksalg, leieinntekter fra lagring av kjøretøyer, utleie av verkstedplass, bidrag fra eksterne sponsorer og en betydelige dugnadsressurs fra Motorhistorisk klubb – Drammen)

- Klubben gis rett til å disponere 25 % av inntektene i anlegget. Bruken av inntekter ut over

dette skal avtales med kommunen. (I praksis betyr dette at alle større innvesteringer behandles og vedtas av Styringsgruppen. I noen sammenhenger forskutteres godkjente innvesteringer av klubben for senere inndekking av sentrets inntekter)

- Det forutsettes at det etableres et revisorbekreftet regnskap for prosjektet.

Regnskapsrapportering avtales mellom partene. (Regnskapet legges frem til orientering i klubbens årsmøte og behandles og vedtas i Styringsgruppa. Regnskapet sendes i sammen med en årsrapport til kommunen v/ ordfører, rådmann)

- Motorhistorisk klubb – Drammen medvirker til opprettelse av opplevelsessenter og

opplevelsestilbud på ”De små gleders veg” innenfor de ressurser klubben rår over.

 

Erik D 27.10.2015

 

Motorhistorisk Klubb Drammen
E: post@mhkd.no

Kontaktinfo:

E: post@mhkd.no

Postadresse:

Postboks 2193
3003 Drammen

Nyttige lenker: