Motorhistorisk Klubb Drammen (MHKD) i Stiftelsen Norsk Motorhistorisk Senter (NMS)


Digital omvisning 2023

Bli med Thorbjørn Formo på en liten omvisning. God tur!


MHKD fattet i ekstraordinær generalforsamling 5. februar 2018 følgende enstemmige vedtak:


«Motorhistorisk Klubb Drammen oppretter sammen med Øvre Eiker kommune stiftelsen Norsk Motorhistorisk senter i tråd med vedlagte stiftelsesdokument.»

Stiftelsens formål er grunnlaget.

En stiftelse er en formuesverdi (penger, eiendom, aksjer, eiendeler) som ved testament, gave eller annen rettslig disposisjon blir stilt selvstendig til rådighet for et bestemt formål av ideell, humanitær, sosial eller annen art.


NMS har følgende formål: §1 Formål


Stiftelsen Norsk Motorhistorisk senter, lokalisert i Øvre Eiker kommune, har som formål å være et kulturverksted for bevaring av, forståelse for, og kunnskap om motorhistoriske kjøretøy og de tidsbilder som knytter seg til disse.

Dette formål ble lagt til grund da Øvre Eiker kommunestyre 21. februar 2018 fattet vedtak om opprettelsen av stiftelsen og intensjonen om overføring av eiendommen:


Øvre Eiker kommune oppretter sammen med Norsk Motorhistorisk Klubb Drammen stiftelsen Norsk motorhistorisk senter i tråd med vedlagte stiftelsesdokument.

Kommunestyret ber Rådmannen foreslå gavesalg av eiendommen som i dag brukes av Norsk Motorhistorisk Senter til stiftelsen, når opprettelse av stiftelsen er godkjent av Stiftelsestilsynet.


Begrunnelse

Norsk Motorhistorisk Senter er en vellykket kulturinstitusjon i Øvre Eiker kommune. Senteret bør organiseres som en stiftelse, for å sikre at det består til beste for sine brukere og for innbyggerne i Øvre Eiker.

Kjernen i stiftelsesbegrepet - det som skiller stiftelser fra andre rettsdannelser - er at formuen må være stilt selvstendig til rådighet for formålet. Det betyr at den som gir en formuesverdi til en stiftelse ikke lenger har rådighet over det som er overført til stiftelsen.

En stiftelse har ingen eiere eller medlemmer - og dermed heller ingen generalforsamling. Styret er stiftelsens bestemmende organ.

Stiftelsestilsynet fører tilsyn og kontroll og skal påse at forvaltningen av stiftelsene skjer i samsvar med stiftelsens vedtekter og stiftelsesloven.


Styre NMS Vedtektene §2:

To representanter valgt av Øvre Eiker kommunestyre, eller den kommunestyre bemyndiger

To representanter valgt av Motorhistorisk Klubb Drammen.  Leder og nestleder i klubben eller representanter utpekt av disse. Representantene fra klubben utpeker styreleder.

Styret er beslutningsdyktig når minst 2/3 av medlemmene er tilstede. Ved stemmelikhet er styreledersleders stemme avgjørende. Styret kan knytte til seg konsultative medlemmer etter behov uten stemmerett.


§4 Retningslinjer for stiftelsens virksomhet

Styret vedtar nærmere retningslinjer for Stiftelsens virksomhet, og kan endre disse.

Gjeldende retningslinjer:


 • Sentret skal være et treffsted for motorhistorisk interesserte i Østlandsregionen og et møtested for motorhistoriske merkeklubber

 • Sentret skal være åpen for arrangementer i tråd med sentrets formål

 • Senteret skal tilby utstilling og lagring av restaurerte kjøretøyer og restaureringsobjekter.

 • Sentret skal gi verkstedmuligheter og møtelokaliteter for mennesker med veterankjøretøyer som hobby. Ungdom skal under kyndig veiledning gis mulighet til å «mekke».

 • Opplevelsessenter med tidsbilder fra 50-60-tallet med hovedvekt på de velferdsdrømmene folk flest hadde på denne tida. Utstillinger med gjenstander, musikk og bilder, som formidler et tilbakeblikk på en epoke som representerte velferdsgjennombruddet i det norske samfunn.

 • De små gleders vei. (Utviklet i et samarbeid Kulturetaten i Øver Eiker kommune) Stiftelsen og medlemmer av Motorhistorisk Klubb Drammen stiller kjøretøyer til rådighet etter avtale til transport. 

 • NAF Drammen og Opland har rettigheter knyttet til drift av et trafikkopplæringssenter for barn og leierettigheter i møtelokalene i «Treern».


Samarbeidet mellom NMS og MHKD knyttet til driften av sentret

Driftsmodellen for NMS er basert på stor frivillig innsats, dugnad fra MHKD medlemmer. Dette er avgjørende for en bærekraftig videreføring av driften. Det bør i denne sammenheng være ønskelig at styret i MHKD, i forkant av møtene i stiftelsens styre, fremmer aktuelle saker som grunnlag for behandling i stiftelsens styre.


Årshjulet for møter i stiftelsen NMS:

Møte Januar

 • Summere opp foregående års aktiviteter og status økonomi ved årsskiftet.
 • Vurdere inntekter som grunnlag for aktiviteter i det kommende år.

Møte mars

Behandle:

 • Styrets beretning og regnskap for foregående år
 • Handlingsplan og arbeidsbudsjett for kommende år
 • Ramme og begrunnelse for søknad om kommunale kulturpenger

Møte juni

 • Status drift.
 • Eventuelle justeringer i handlingsplan

Møte september

 • Status drift
 •  Høst/vinter aktiviteter. Vedlikehold, opprustning av anlegget, utleie.

Senterets historie 

 v/Erik Dalheim

 

Norsk Motorhistorisk Senter. Fra en intensjon i Øvre Eiker kommune i 2007 til en organisering som stiftelse i 2018

Den  29.08.2007 behandlet formannskapet en Intensjonsavtale om bruk av Burud garasjeanlegg - g/bnr. 193/12

 

I saken ble følgende mål skissert for prosjektet:

 • Å skape et reisemål i Skotselvområdet som kan supplere de initiativ som er tatt i Hasselparken.
 • Å skape et miljø for veteranbilinteresserte som også kan generere arbeidsplasser.
 • Å skape et utstillingsområde/interaktivt opplevelsessenter med utgangspunkt i 50/60 tallet. 

 

 

Med bakgrunn i dette vedtok formannskapet -  13.02.2008 følgende samarbeidsavtale mellom Norsk Motorhistorisk klubb – Drammen og Øvre Eiker kommune: ”Norsk motorhistorisk senter” Burud, Øvre Eiker. Sammen med Motorhistorisk klubb - Drammen etableres et motorhistorisk senter. Senteret skal tilby presentasjon/lagring, av restaurerte kjøretøyer og objekter for restaurering. Det tilrettelegges for verkstedmuligheter og møtelokaliteter for mennesker med veterankjøretøyer som hobby. Klubbens medlemmer og de ressurser klubben disponerer vil medvirke til realisering av hovedprosjektet bl.a. gjennom utstillinger og som transportører på ”De små gleders vei”. I tilknytning til Norsk motorhistorisk senter på Burud utvikles et interaktivt opplevelsessenter med tidsbilder fra 50-60-tallet og med hovedvekt på de velferdsdrømmene folk flest hadde på denne tida. Det etableres utstillinger som med tekster, filmsnutter, gjenstander, musikk og bilder, som formidler et tilbakeblikk på en epoke som representerte velferdsgjennombruddet i det norske samfunn».

 

En Styringsgruppe for senteret konstituerte ble konstituert 16.04.08 med følgende medlemmer: Jostein Barstad, Terje Kristiansen og Erik Dalheim som sekretær fra Øvre Eiker kommune og Jan Roger Sand Olsen, og Arnt Ivar Lund fra Motorhistorisk klubb Drammen (leder og nestleder) 

 

En samarbeidsavtale ble underskrevet av partene 21.04.08 og forlenget i kommunestyrets møte 03.02.2010 til 20 april 2019

 

Senterets økonomiske fundament

Opprusting av bygninger og anlegget til formålet ble i utgangspunktet finansiert med bevilgninger fra Buskerud fylke med totalt kr 1 150 og en bevilgning fra Øvre Eiker kommune ii 2011 på kr 250 000 og en vesentlig dugnadsinnsats fra medlemmene i Motorhistorisk klubb Drammen Ut over dette har kommunen støttet senteret indirekte med betaling av strøm og de avgifter som følger eiendommen, i dag beregnet til ca kr 100 000 pr år. For 2010 ble det også bevilget statlige midler til miljøtiltak, rydding av kulturlandskap, opparbeidelse av rasteplasser langs ”De små gleders veg” i Bingen.

 

Øvre Eiker kommune har i alle sammenhenger vært en praktisk samarbeidspartner.

 

Senterets drift er i dag baseres på dugnad fra medlemmene i Motorhistorisk klubb Drammen, private gaver og inntekter fra driften. Med en timepris på kr 250 representerer i dag verdien av den årlige dugnadsinnsats ca kr 750 000. 

 

Senterets utvikling

Verkstedbygningen er opprustet og utstyrt med nødvendig verkstedutstyr. Det er installert nye toaletter og et kjøkken med nødvendig nytt utstyr. Kontorbrakka er opprustet til senter for en rekke merkeklubber. Bygget har nytt tak, to toaletter, et for rullestolbrukere. En bygning ved innkjøringen til senteret, er ombygd til «Bensinstasjon»  

Opplevelsessenteret i «enern» er utvidet fra 225 m2 til 350 m2. Med dette er det også tilrettelagt et ”loft” over dette på ca 300 m2 til lagring av gjenstander. Det er etablert et eget museum med historiske brannbiler og effekter. I opplevelsessenteret er det i tråd med intensjonen i opprettelsen av senteret skiftende utstillinger av motorhistoriske kjøretøyer kombinert med interiører og effekter spesielt fra 50-60 tallet

Gateløpet mellom eneren og toeren er planert, fortau med granittkantstein er etablert. Det hele er overdekket med ”asfaltslip”. 

Drosjebua fra Hokksund stasjon er renovert og malt. To veterankjøretøyer i senterets eie en turbuss og en lastebil utstyrt for transport av kjøretøy er restaurert frem til godkjent registrering. Sentret har mottatt en ca 1930 modell veiskrape produsert av Drammen Jern. For denne er det montert et overbygg på eneren ved opplevelsessentret. «Drammens bilen» fra ca 1985 og ett par av de tidlige elbilene er under restaurering.

De tre tidligere lagerbygningene, nå betegnet «enern», «toern» og «treern» med totale arealer på 2035 m2 har fått nye takplater. Bygningene er malt, fasader og dører er satt i tidsriktig stand. I treern er et møterom på 170 m2 fullisolert og utstyrt med bord og stoler til ca 75 personer. Rommet har også nødvendig utstyr til møtevirksomhet. Dette er delfinansiert med bidrag fra NAF med avtale av 01.07.2013.

NAF avdeling Drammen og Opland har i avtale med senteret etablering av en minibane og lokaler i tilknytning til dette for trafikkopplæring av barn

I verkstedbygget er det bygd nye toaletter og anretningskjøkken med nødvendig utstyr. Verkstedet er utstyrt med løftebukker og nødvendig verkstedutstyr.  

Det ble i 2014 skiltet frem til senteret med ”Brune Skilter” fra R134 Langebru og R35 fra Lerberg og Knivedalen. En markering av at NMS nå er et kulturhistorisk treffsted på linje med andre kulturaktiviteter i kommunen. 

Kiosksalget knyttet til arrangementer i senteret utviklet seg til en vesentlig inntektskilde. Med bakgrunn i dette ble kiosken renovert og utvidet vinteren 2015-2016.

«De små gleder vei» var i senterets tidligere år begrenset til turer i Bingen. I 2016 ble det med bistand fra kulturetaten i kommunen og lokale sponsorer, med nytt kart tilrettelagt for fire opplevelsesturer i Øvre Eikers kulturelle mangfold

Fra samarbeidsprosjekt til stiftelse

NMS ble opprettet ved intensjonsavtale 17.10.2007. Denne ble avløst av en samarbeidsavtale av 21.04.2008 gjeldende til 20.april 2019. NMS ble i denne periode ledet av en styringsgruppe bestående av to representanter fra Øvre Eiker kommune og to fra Motorhistorisk Klubb Drammen

Høsten 2017 ble styringsgruppen konklusjon at de mål som var formulert for oppbygging av NMS var oppfylt, senteret burde gis en permanent organisering. Etter en prosess ble konklusjonen en stiftelse. 

I samarbeid med Øvre Eiker kommune ble det utarbeidet et stiftelsesdokument undertegnet av ordfører i Øvre Eiker kommune, Ann Sire Fjerdingstad og leder i Motorhistorisk klubb, Jan Roger Sand Olsen. 

De undertegnede oppretter gjennom dette dokumentet Stiftelsen Norsk motorhistorisk senter. Opprettelsen er forankret gjennom vedtak i Øvre Eiker kommunestyre og i generalforsamling i Motorhistorisk Klubb Drammen.

Stiftelsen har som formål å være et kulturverksted for bevaring av, forståelse for, og kunnskap om motorhistoriske kjøretøy og de tidsbilder som knytter seg til disse.

Stiftelsens grunnkapital består av en kiosk med fast inventar til en verdi kr 100 000. 

Stiftelsen overtar de avtaler og forpliktelser som er inngått av Motorhistorisk Klubb Drammen eller Øvre Eiker kommune og som er knyttet til driften av senteret. 

Styret har medlemmer slik det fremgår av §2 i stiftelsens vedtekter.

 

Stiftelsen skal ha følgende vedtekter: 

§1 Formål

Stiftelsen Norsk motorhistorisk senter har som formål å være et kulturverksted for bevaring av, forståelse for, og kunnskap om motorhistoriske kjøretøy og de tidsbilder som knytter seg til disse.

Stiftelsen Norsk motorhistorisk senter skal være lokalisert i Øvre Eiker kommune. 

§2 Styre

Styret skal bestå av fire representanter. To representanter skal være valgt av Øvre Eiker kommunestyre, eller den kommunestyret bemyndiger. To representanter skal være leder og nestleder i Motorhistorisk Klubb Drammen, eller utpekt av disse. 

Styreleder velges av og blant representantene fra Motorhistorisk Klubb Drammen. 

Styret er beslutningsdyktig når minst 3 av medlemmene er tilstede. Ved stemmelikhet er styreleders stemme avgjørende. Styret kan invitere andre til å ta del i møtene med tale- og forslagsrett, men uten stemmerett. 

§3  Grunnkapital

Stiftelsens grunnkapital består av en kiosk med fast inventar, til en stipulert verdi av kr 100.000,-. 

§4 Retningslinjer for stiftelsens virksomhet

Styret vedtar nærmere retningslinjer for Stiftelsens virksomhet, og kan endre disse.

§ 5 Forholdet til annet regelverk

Stiftelsen er undergitt de bestemmelser som til enhver tid gjelder for stiftelser med ideelt formål. 

§ 6 Årsberetning og regnskap

Styret skal avgi årsberetning og revidert regnskap. Disse skal sendes Øvre Eiker kommune og Motorhistorisk Klubb Drammen til orientering.

§5 Oppløsning

Ved en avvikling av stiftelsen, skal stiftelsens disponible midler og gjenstander overføres til en ideell virksomhet med beslektet formål i Øvre Eiker kommune.

 

Motorhistorisk klubb Drammen fattet følgende enstemmige vedtak i i ekstraordinær generalforsamling 05.02.2018:

«Motorhistorisk Klubb Drammen oppretter sammen med Øvre Eiker kommune stiftelsen Norsk Motorhistorisk senter i tråd med vedlagte stiftelsesdokument.»

Øvre Eiker kommunestyret fatte 21.02.2018 følgende enstemmige vedtak:

«Øvre Eiker kommune oppretter sammen med Norsk Motorhistorisk Klubb Drammen stiftelsen Norsk motorhistorisk senter i tråd med vedlagte stiftelsesdokument. Kommunestyret ber Rådmannen foreslå gavesalg av eiendommen som i dag brukes av Norsk Motorhistorisk Senter til stiftelsen, når opprettelse av stiftelsen er godkjent av Stiftelsestilsynet. 

Begrunnelse 

Norsk Motorhistorisk Senter er en vellykket kulturinstitusjon i Øvre Eiker kommune. Senteret bør organiseres som en stiftelse, for å sikre at det består til beste for sine brukere og for innbyggerne i Øvre Eiker.» 

Stiftelsesdokumentet ble underskrevet 21.03.2018 av Øvre Eiker kommune v/ ordfører Ann Sire Fjerdingstad og Motorhistorisk klubb Drammen v/ leder Jan Roger Sand Olsen, Godkjent av Stiftelsestilsynet og registrert i Enhetsregisteret 30.05.2018.

 

Stiftelsen Norsk Motorhistorisk Senter (NMS) ble konstituert 21.06.2018 med formål: 

 • Være et kulturverksted for bevaring av, forståelse for, og kunnskap om motorhistoriske kjøretøy og de tidsbilder som knytter seg til disse. 
 • Gjeldende retningslinjer i henhold til §4 i stiftelsens vedtekter:
 • Sentret skal være et treffsted for motorhistorisk interesserte i Østlandsregionen og et møtested for motorhistoriske merkeklubber
 • Senteret skal være åpen for arrangementer i tråd med senterets formål 
 • Senteret skal tilby utstilling og lagring av restaurerte kjøretøyer og restaureringsobjekter. 
 • Senteret skal gi verkstedmuligheter og møtelokaliteter for mennesker med veterankjøretøyer som hobby. Ungdom skal under kyndig veiledning gis mulighet til å «mekke».
 • Opplevelsessenter med tidsbilder fra 50-60-tallet med hovedvekt på de velferdsdrømmene folk flest hadde på denne tida. Utstillinger med gjenstander, musikk og bilder, som formidler et tilbakeblikk på en epoke som representerte velferdsgjennombruddet i det norske samfunn.
 • De små gleders vei. (Utviklet i et samarbeid Kulturetaten i Øvre Eiker kommune) Stiftelsen og medlemmer av Motorhistorisk Klubb Drammen stiller kjøretøyer til rådighet etter avtale til transport.  
 • NAF Drammen og Opland har rettigheter knyttet til drift av et trafikkopplæringssenter for barn og leierettigheter i møtelokalene i «Treern». 
 • Senterets aktiviteter.

Sentret er i dag et møtested for miljøer med tilknytning til motorhistoriske kjøretøyer i hele Østlandsregionen. Syv merkeklubber har sine aktiviteter knyttet til senteret. Arrangementer knyttet til senteret har økt fra år til år. Med utgangspunkt i den årlige åpen dag er senteret et treffpunkt for alle generasjoner. Sentret aktiviteter bygger på tre pilarer. Onsdager er spesielt den store treffdagen med i gjennomsnitt besøk av ca hundre historiske kjøretøyer. Den andre pilaren er aktiviteter knyttet til terminlisten for sommersesongen. Aktiviteter organisert av div klubber / lag. Den tredje pilaren knyttet til bruken av senteret er utleie av lokaler til lag, organisasjoner, offentlig virksomheter. Denne aktivitet har kapasitet for utvikling. I denne sammenheng stiller også Motorhistorisk Klubb Drammen kjøretøyer til disposisjon på «De små gleders vei»

 

Fra Burudmoen garasjeanlegg til Norsk Motorhistorisk Senter. Et lite eventyr for ivaretakelse av perioden da Norge kom på hjul

 

Historien bak sentrets tilblivelse og utvikling.

 

Bakrunn for sentret
Våren 2007 presenterte rådmann Jostein Barstad i Øvre Eiker kommune en skisse til et prosjekt med arbeidstittel:
”Drømmen om hjulet” Et opplevelsessenter for 50-60-talls nostalgi med hovedvekt på de velferdsdrømmene folk flest hadde på denne tida. Sentralt i disse drømmene var det en kan kalle demokratiseringen av bilismen.  Bilen ble etterhvert det verktøyet som skulle virkeliggjøre mange menneskers drømmer – om mobilitet og frihet.
Et delprosjekt i dette var å lage et miljø for veteranbilinteresserte i regionen.  Opplevelsessenteret skal tilby presentasjon/lagring, av kjøretøyer, verkstedmuligheter og møtelokaliteter for mennesker med veterankjøretøyer som hobby. Dette miljøet forutsettes også å være en av de ressursene som opplevelsessenteret kan dra veksler på.
”De små gleders vei”. 
Hovedinnholdet i denne delen av  prosjektet er å skape opplevelser gjennom kulturlandskapet i Bingen . Det skal lages en reiserute fra Skotselv  gjennom Bingen , ev, til Sigdal/Flesberg hvor en kan oppleve kvalitetene i dette landskaper gjennom ulike stoppesteder hvor en kan bade, ha en liten picnic,  ligge i ei blomstereng å se skyene drive over himmelen, besøke et gårdstun , i det hele tatt – ”leve sakte”.  
I samarbeid med grunneierne skal det etableres muligheter for de ”små”  opplevelsene , gjerne med ren referanse til 50/60 tallet hvor livet fløt stillere.

 

Klubbens innvolvering

På et medlemsmøte i Motorhistorisk klubb Drammen våren 2007 ble prosjektet presentert av Erik Dalheim på vegne av Øvre Eiker kommune. Da med en forespørsel om deltakelse. Dette fikk klubbens tilslutning og en fruktbar prosess for utvikling av prosjektet startet opp.

Størrelsen på senteret ved oppstart.

Arealet er på 11 mål med 3 store garsjebygg, verkstedbygg m/spiserom og 2 kontorbygg. Garsjebyggene er oppført i 1954 på betongfundament. Bygg A er på 730 m2, bygg B på 768 og bygg C på 537 m2. I C-bygget er det innredet lagerdepoer med trapp opp til fellesrom på ca. 145 m2.

Hele arealet er inngjerdet.

Samarbeidet med kommunen ble første gang formalisert i vedtak i kommunestyret 19.09.07. I dag har klubben en samarbeidsavtale vedtatt av Øvre Eiker kommunestyre med virkning frem til 20.april 2019.

Mål med prosjektet:

 • Fremme bevaring av, forståelse for og kunnskap om motorhistoriske kjøretøy og de tidsbilder som knytter seg til disse.
 • Etablere et opplevelsessenter med universell tilgjengelighet.
 • ”Drømmen og hjulet” Perioden fra 1950 og gjennom 60 tallet, gav mange tilgang til mopeder, motorsykler og privatbiler. Denne epoke skal vies spesiell oppmerksomhet.
 • Delta med kjøretøyer på ”De små gleders vei”.

 

Samarbeidsavtalen mellom Øvre Eiker kommune og Motorhistorisk klubb-Drammen bygger på følgende forutsetninger: 

- Øvre Eiker kommune stiller anlegget på Burud til disposisjon for prosjektets formål. Som eier av området har kommunen ansvar for prosjektets økonomi i en etableringsfase.

 - Kommunen vil bidra til at anlegget tilpasses den bruk prosjektet krever.
 - Motorhistorisk klubb-Drammen tar på seg ansvar for utvikling og drifting av anlegget i tråd   med prosjektets formål.
 - Klubben har ansvar for utleie av bygninger og arealer.

 - Utleieinntekter og inntekter fra eventuelle arrangementer i anlegget skal i sin helhet komme anlegget til gode.
- Klubben gis rett til å disponere 25 % av inntektene i anlegget. Bruken av inntekter ut over dette skal avtales med kommunen.
- Det etableres ei styringsgruppe med 2 representanter fra Motorhistorisk klubb – Drammen og 2 fra Øvre Eiker kommune.
- Det forutsettes at det etableres et revisorbekreftet regnskap for prosjektet. Regnskapsrapportering avtales mellom partene. 

- Motorhistorisk klubb – Drammen medvirker til opprettelse av opplevelsessenter og opplevelsestilbud på ”De små gleders veg” innenfor de ressurser klubben rår over.

 

Prosjektets drift.

Samarbeidet mellom Motorhistorisk klubb – Drammen og Øver Eiker kommune ivaretas av Styringsgruppen. Gruppen har i dag følgende medlemmer:
Fra Øvre Eiker kommune: Terje Kristiansen, Tone Sørensen med Erik Dalheim som koordinator.
Fra Motorhistorisk klubb – Drammen: Jan Roger Sand Olsen og Arnt Ivar Lund

Styringsgruppen rapporterer til Øvre Eiker kommune ved rådmann Øyvind Hvidsten

Den daglige drift av sentret ivaretas av klubbens medlemmer. Dugnadsinnsatsen fra medlemmene inn i sentrets utvikling /drift ble i 2011 referert til ca 4000 timer pluss div utstyr, materialer.

                                                                                                        

 

                                                                                                                                                             Erik Dalheim


En stolt formann viser kulturprisen som senteret har mottatt.


Hva er Norsk Motorhistorisk Senter, hvordan drives det og etter hvilke retningslinjer.

Eiendommen som huser Norsk Motorhistorisk Senter eies av Øvre Eiker kommune. Utviklingen av sentret startet ved at det den 17.10.2007 ble inngått en intensjonsavtale med Motorhistorisk klubb Drammen om utvikling av sentret med formål:

 • Fremme bevaring av, forståelse for og kunnskap om motorhistoriske kjøretøy og de
 • tidsbilder som knytter seg til disse.
 • Etablere et opplevelsessenter med universell tilgjengelighet.
 • ”Drømmen og hjulet” Perioden fra 1950 og gjennom 60 tallet, gav mange tilgang tilmopeder, motorsykler og privatbiler. Denne epoke skal vies spesiell oppmerksomhet.
 • Delta med kjøretøyer på ”De små gleders vei”.

 

Sentret drives i dag etter følgende samarbeidsavtale som i 2009 ble forlenget med 10 år til 20. april 2019 (Kommentarer i parentes er tillegg til avtaleteksten):

 

 • Øvre Eiker kommune stiller anlegget på Burud til disposisjon for prosjektets formål. Som
 • eier av området har kommunen ansvar for prosjektets økonomi i en etableringsfase. (Øvre Eiker kommune og Buskerud fylke har i denne sammenheng bidratt med nær 2,5 mil kr, i tillegg er anlegget stilt til disposisjon uten leiekostnader)
 • Kommunen vil bidra til at anlegget tilpasses den bruk prosjektet krever. (I denne sammenheng kan det sist vises til sist opparbeidelse av nye parkeringsplasser)
 • Det etableres ei styringsgruppe med 2 representanter fra Motorhistorisk klubb – Drammen
 • og 2 fra Øvre Eiker kommune. (Styringsgruppen består av fra Motorhistorisk klubb: leder Jan Roger Sand Olsen og nestleder Arnt Ivar Lund. Fra Øvre Eiker kommune: Seksjonsleder teknisk seksjon Frode Bolstad og seksjonsleder kultursektoren Liva Aronsen. Erik Dalheim er sekretær og koordinator mellom klubben og kommunen.)
 • Motorhistorisk klubb-Drammen tar på seg ansvar for utvikling og drifting av anlegget i tråd
 • med prosjektets formål.
 • Klubben har ansvar for utleie av bygninger og arealer.
 • Utleieinntekter og inntekter fra eventuelle arrangementer i anlegget skal i sin helhet komme anlegget til gode. (Sentrets inntekter kommer i dag fra kiosksalg, leieinntekter fra lagring av kjøretøyer, utleie av verkstedplass, bidrag fra eksterne sponsorer og en betydelige dugnadsressurs fra Motorhistorisk klubb – Drammen)
 • Klubben gis rett til å disponere 25 % av inntektene i anlegget. Bruken av inntekter ut over
 • dette skal avtales med kommunen. (I praksis betyr dette at alle større innvesteringer behandles og vedtas av Styringsgruppen. I noen sammenhenger forskutteres godkjente innvesteringer av klubben for senere inndekking av sentrets inntekter)
 • Det forutsettes at det etableres et revisorbekreftet regnskap for prosjektet.
 • Regnskapsrapportering avtales mellom partene. (Regnskapet legges frem til orientering i klubbens årsmøte og behandles og vedtas i Styringsgruppa. Regnskapet sendes i sammen med en årsrapport til kommunen v/ ordfører, rådmann)
 • Motorhistorisk klubb – Drammen medvirker til opprettelse av opplevelsessenter og opplevelsestilbud på ”De små gleders veg” innenfor de ressurser klubben rår over.

 

Erik D 27.10.2015


Hjertestarter og førstehjelpsutstyr

Hjertestarteren befinner seg i et skap rett til venstre på innsiden av døra til verkstedet.
Vi er 15-20 stykker som har blitt kurset i bruk av apparatet. Skulle det bli behov for bruk er apparatet slik at man tar av lokket og man vil få taleinstruksjoner. Ergo vil også uinnvidde kunne få det til. Husk at det er mye bedre å gjøre noe enn ikke å gjøre noe. Er dørene låst så knus ei rute. 

 1. Ring 113
 2. sjekke pust
 3. fjerne klær fra overkroppen for å feste elektroder
 4. Igangsette hjerte- og lungeredning (HLR).

 

 

I samme skap er det vanlig plaster, forbindingsutstyr og øyeskyllevann.